Treball de Fi de Grau

Informació general

  • ECTS: 12 ECTS
  • Requisits: La Normativa d’Avaluació i la Qualificació dels Aprenentatges en els Graus i Màsters de la Universitat de Lleida (aprovada per Consell de Govern de 29 de juny de 2023) estableix que l’estudiant solament pot matricular-se del TFG quan es matriculi de tots els crèdits pendents per finalitzar la titulació.

Normatives

Documentació

Sistemes d'avaluació

  • Procés d'elaboració del TFG: 30% (requisit per aprovar l'assignatura)
  • Producte TFG (article de recerca): 40%
  • Defensa pública del TFG: 30% 

Rúbrica: Rúbica d'avaluacions