Accés

Perfil d'ingrés

Coneixements previs favorables

Tot i que es pot accedir des de qualsevol Batxillerat, és recomanable tenir:

 • Coneixements bàsics de biologia.
 • Coneixements bàsics de matemàtiques aplicades a les ciències socials.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • Nivell B1 d'anglès.

Característiques personals favorables:

 • Pensament científic.
 • Interès pel benestar de les persones.
 • Habilitats en les relacions personals com empatia i assertivitat.
 • Capacitat de treball en equip i d'organització del temps.


Accés

Assignatures per millorar la nota d'accès
Procediment de preinscripció i admissió
https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/

 

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) és l'òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d'universitats. Integra representants de totes les universitats públiques i privades de Catalunya. 

La coordinació dels processos d'accés i admissió a la universitat és una prioritat estratègica del CIC, mitjançant el qual es pretén garantir que l'accés a la universitat dels estudiants que provenen de batxillerat i dels més grans de 25 anys respecti els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, i així mateix, garantir la igualtat d'oportunitats en l'assignació dels estudiants als estudis universitaris que ofereixen les universitats. 

La Universitat de Lleida (UdL) ha desenvolupat un Programa d’Orientació, Informació, i Assessorament dirigit a futurs alumnes universitaris, pares, mares i professors:

 • Presentació del estudis i difusió de l'activitat universitària (difusió de material informatiu a centres de secundària, jornades d'informació, jornades d'orientació acadèmica, presentació de les diferents facultats i escoles)
 • Activitats de motivació universitària i sobre l'accés a la universitat
 • Visites a la UdL (jornades de portes obertes, visites específiques)
 • Activitats de participació d'estudiants de secundària

Les vies d'accés al Grau, segons els estudis previs, són:

 • Estudiants amb PAU i assimilats
 • Estudiants amb títol tècnic superior de formació professional
 • Estudiants amb estudis estrangers
 • Titulats universitaris i assimilats
 • Estudiants amb la prova d'accés per a més grans de 25 anys
 • Estudiants amb la prova d'accés per a més grans de 45 anys

Sortides professionals

Àmbit sanitari (per poder exercir en aquest àmbit és obligatori disposar del títol de psicòleg general sanitari)

 • Centres sanitaris de salut mental infantil i juvenil
 • Centres sanitaris de salut mental de persones adultes
 • Unitats hospitalàries d'aguts
 • Neuropsicologia
 • Cures pal·liatives
 • Centres sociosanitaris de malalties cròniques
 • Agències de salut pública
 • Serveis socials d'administracions públiques
 • Centres de dia
 • Centres de tractament de toxicomanies
 • Serveis sociosanitaris per a persones discapacitades
 • Centres per a gent gran

Àmbit no sanitari

 • Recursos humans i psicologia del treball
 • Assessorament i avaluació psicològica en l'àmbit educatiu
 • Assistència psicològica en presons o centres de reinserció social
 • Psicologia forense i peritatge judicial
 • Psicologia de l'esport
 • Seguretat viària
 • Dinamització social
 • Atenció a col·lectius desafavorits
 • Publicitat i màrqueting
 • Docència i recerca científica

Normatives

Normativa acadèmica
Normativa de trasllats: article 9 de la Normativa acadèmica