Objectius i competències

Objectius

L'objectiu general del títol de grau en Psicologia és formar professionals amb els coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament humà, i amb les destreses i habilitats bàsiques per avaluar i intervindre en l'àmbit individual i social al llarg del cicle vital, amb la finalitat de promoure i millorar la salut i la qualitat de vida.
Per aconseguir aquests objectius, el titulat del grau en Psicologia ha de demostrar coneixements i comprensió de:

  1. Els diferents enfocaments i tradicions teòriques que han contribuït al desenvolupament històric de la psicologia, així com la seua influència en la producció del coneixement i en la pràctica professional, amb la finalitat de promoure la qualitat de vida de les persones i de la societat.
  2. Els fonaments biològics de la conducta humana i de les funcions psicològiques.
  3. Els factors culturals, antropològics i els principis psicosocials que intervene en el comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
  4. Els dissenys, mètodes i tècniques d'investigació, els procediments per formular i contrastar hipòtesis i la interpretació dels resultats.
  5. Els diversos camps d'aplicació de la psicologia i dels coneixements necessaris per incidir en ella i per promoure la qualitat de vida en els individus, grups i organitzacions en els diferents contextos: l'educatiu, el clínic i de la salut, el del treball i les organitzacions, i el comunitari.

 

Competències generals i específiques

Les competències bàsiques recollides literalment del Reial decret 1393/2007 s'han d'adquirir durant el grau i són exigibles per atorgar el títol. La resta de les competències es sotmeten a aquestes:

  • Que l'estudiantat hagi demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i es sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
  • Que l'estudiantat sàpiga aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixi les competències que es solen demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
  • Que l'estudiantat tingui la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caràcter social, científic o ètic.
  • Que l'estudiantat pugui transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  • Que l'estudiantat hagi desenvolupat les habilitats d'aprenenetatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia. 

  Vegeu les competències generals i específiques